دنیا

                                   دنیا ادامه ی لبخند توستـ

 

                             کهـ تا آخرینـ لبخند منـ کشـ میـ آید

 

                                          تو لبـ بر میچینیـ

 

                                                 و منـ

 

                        جاییـ میانـ آسمانـ و زمینـ معلقـ میـ شومـ

 

      

 

                          زندگیـ میکنمـ و برایشـ دلیلـ همـ دارمـ

 

                                         دوستـ داشتنـ تو

 [ شنبه 24 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

زیباترینـ جایـ دنیا

                                    زیباترینـ جایـ دنیا دلمــ استـ

 

                                        چونـ تو را در آنـ دارمـ

 

                                                آنجا کهـ ...

 

                                      شبـ همـ روز دیگریستـ

 

                                            بخاطر بودنـ تو

 

       

 

            الاجونمـ خیلیـ دلتنگتمـ اوووووووووووووووووووووووووووووم

 

 


[ پنج شنبه 15 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ماهـ اشکـ و ماتمـ بر عاشقانـ حسین تسلیتـ باد

            

 

 


[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ثانیهـ هایـ بیـ تو

                                           کنارمـ کهـ هستیـ

 

                            زمانـ همـ مثلـ منـ دستپاچهـ میشود

 

                                    عقربهـ ها دوتا یکیـ میپرند

 

                                        اما همینـ کهـ میرویـ

 

                 تاوانـ دستپاچگیـ هایـ ساعتـ را همـ منــــ باید بدهمـ

 

                         جانمـــ را میـــگیرند ... ثانیهـ هایـ بیـ تو

 

       

 

                    الاجونـمـ اینـ دفهـ میخوامـ موهایـ قشنگتو ببافمـ

 


[ دو شنبه 5 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دوستـ میدارمـ

                                        دوستـ میدارمـ لبتـ را

 

                                       خنده اتـ را بوسه اتـ را

 


                                دوستـ میدارمـ بهـ وقتـ راه رفتنـ

 

                                          لرزشـ پیراهنتـ را

 


                             دوستـ میدارمـ نگاهتـ را ، پیکرتـ را

 

                           منـ خودتـ را دوستـ میدارمـ ، خودتـ را

 

   

 

                                       یکـ بوسهـ یـ عاشقانهـ

 

                      بیشتر از یکـ همخوابـیـ بدونـ عشقــــ زیباستـ

 


[ پنج شنبه 1 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]