لبانمـ

                   لبهایـ منـ و اندامـ تو چهـ حکایتـ هاییـ دارند در سکوتـ

 

                                            میانـ عشقـ بازیـ

 

                             لحظهـ هاییـ کهـ نفسـ هایـ بریده یـ منـ

 

              با نالهـ هایـ پر شهوتـ تو ساز شهوتیـ مستانهـ را میـ نوازنـ

 

                                                

 

                                 

 

                                         لبانمـ با تمامـ نیاز

 

                                      نازتـــ را روایتـــ میکند

 

                           وقتیـ در آغوشـ منـ عشقـ بازیـ میکنیـ

 

 

 

 


[ یک شنبه 27 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

الا کوفتتـ بشمـ الهههی

                          آهــــایـ توییـ کهـ قرارهـ همسرمـ بشیـ؟؟؟

                                                     .

                                                     .

                                                     .

                                                     .

             هیچیـ دیگهـ خوشا بهـ سعادتتـ ، دیگهـ از خدا چیـ میخوایـ؟

 

                           چیکار کردیـ کهـ خدا انقد دوستـ دارهـ؟

 

                         کوفتتـ بشمـ ... خدا شانسـ بدهـ ... والاااااا

 

                                مفتـ مفتـ خوشبختـ شدیـ رفتـ

 

                                         کووفتـــــــ نخند

 

                                                

 

 

         

 

               سرنوشتـ همـ اگر بخواهد نمیـ تواند مرا از تو جدا کند

 

 


[ یک شنبه 20 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عشقـ منـ و الا

                           عشقـ هایـ ممنوعـ عشقـ هایـ واقعیـ اند

 

         چونـ هیچـ اجباریـ بهـ حفظ رابطهـ نیستـ و فقط بخاطر علاقستـ

 

           اگهـ کسیو دارید کهـ با وجود تمامـ مشکلاتـ ریسکـ میکنهـ و

 

                               شما رو عاشقانهـ دوستـ دارهـ

 

                                         قدرشـ رو بدونید

 

 

            

 

              دوستـ دارمـ الاجونمـ اوووووووووووووووووووووووووووم

 

 

 


[ پنج شنبه 17 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

الهه ی ناز

                                                                           الهه ی ناز

 

                         آهنگـ همیشهـ ماندگار

 

 

                 

 

                اگر دنیا بهـ ساز منـ برقصد ، دلمـ آنچنانـ شوریـ میزند

 

                                 کهـ عالمـ غرقـ در حیرتـ شود

 

 


[ یک شنبه 13 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

من و تو خخخخ

                                     خخخخ الا نظرتـ چیهـ ؟؟                              

 

                   

 

 


[ شنبه 12 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]