همیشهـ با منـ بمانـ

             یهـ وقتـ هاییـ هستـ که دلمـ جز بهـ بودنتـ رضایتـ نمی دهد

 

 

         

 

                                                    همممم عجیبـ دلمـ گرفتهـ

 

 


[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دلمـ بدجور هواتو کردهـ

                             تو واسهـ من حوا نیستیـ هوا هستیـ

 

                                                                              

 

        

 

                           الهیـ فدایـ بوسه هاتـ بشهـ محمدتـ

 

                                        اووووووووووووم

 

 


[ چهار شنبه 8 مرداد 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

چهـ زیبا جا گرفته ایـ در دلمـ

                                                  میدانیـ

 

                                  دلم یکـ جرعه شرابـ میخواهد

 

                              و همـ آغوشیـ با تو که مستمـ کند

 

                                                خمار تنتم

 

                                    به زمینـ و زمانـ میکوبمـ تا

 

 

                                 کمیـ از آغوشتـ بهـ تنمـ برسد

 

                                                                                 

 

        

 

                             انگشتانمـ بهـ لمسـ تنـ تو محتاجند

 

 

 


[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]