واسهـ دلـ خودمـ

                                       اینجا دلتنگیـ بیداد میکنهـ

 

 

                      

 


[ جمعه 27 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

الاجونمـ زندگیمـ واسهـ تو

                                گاهیـ هیچ ندارمـ برایتـ بنویسمـ

 

                                      خودتـ باشیـ تا ببوسمتـ

              

               

 

 

 

 


[ دو شنبه 23 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دلمـ تنگـ نگاهـ توستـ

                            زن که تو باشی مرد بودن خوب است

 

                                  از میان تمام مونث های دنیا

 

                             فقط کافیست پای تو در میان باشد

 

                        نمیدانی برای تو مرد بودن چه کیفی دارد

 

                                               

 

         

 

                                 دردهایم دلنشین می شوند

 

                                            وقتی درمانم

 

                                                 تویی

 

 


[ پنج شنبه 19 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

واسهـ دلـ خودمـ

                       

 

 


[ دو شنبه 16 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

تعطیلـ شد

                               

 

 

 


[ پنج شنبه 12 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عجیب دلم گرفته این روزها

                   دلم هوس یک دوست کرده ، یک رفیق شش دنگ

 

                 یک آرام دل ، یکی که امتحانش را در رفاقت پس داده

 

                                 و دیگر محک زدنی در کار نباشد

 

                                 رفیقی که من نگویم و او بشنود

 

                         بخندم و حجم خستگی را در خنده ام ببیند

 

                           رفیقی که بگویم برو ، بماند و آرامم کند

 

                              همان رفیقی که باید باشد و هست

 

                                                 

 

     

 

                                    عجیب دلم گرفته این روزها

 

 

 


[ سه شنبه 10 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

من و تو

                                          عشق یعنی اینکه

 

                              وقتی دیدیش تموم دردات یادت بره

 

                     وقتی هم نمیبینیش تموم دردات بشه ندیدنش

 

 

     

 

 

                                                                                " من و تو "

 

 

                                                                                    

 


 


[ یک شنبه 8 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

تیرماه 80

                                               ماه وصال

                                

                           ورود به چهاردهمین سال آشناییمون
 

 

      

 

                           الاجونم تا نفس دارم عاشقت میمونم

 

 

 ادامه مطلب
[ دو شنبه 2 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دلتنگی من تمام نمی شود...

                                          این جا ته خطم

 

                                        وحشی و سرکش

 

                                          فرود بیا بر من

 

                                     فرودت آرامم می کند

 

                                              

 

   

 

                                   دلتنگی من تمام نمی شود

 

          همین که فکر کنم من و تو دو نفریم دلتنگتر میشوم برای تو

 

 


[ یک شنبه 1 تير 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]