من و تو خخخ

                                            مــن و تــو                           

 

                                         

 

                                                 خخخخ

 

 


[ سه شنبه 23 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ههههههه

                

                                                  

 

                                        

 

 

                 ما اینجور آدمایی هستیم خواستم در جریان باشین

 

                                              

 

 


[ چهار شنبه 10 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

هوایــــ بــــودنتـــ

                دیشبـ تا خود صبحـ دستانمـ بهـ دنبالـ دستانتـ گریستـ

 

                                   کودکانهـ تو را بهانهـ میکرد

 

                  دیشبـ تا خود صبحـ آغوشمـ برایـ آغوشتـ بغضـ کرد

 

                                 سادهـ بگویمـ دیشبـ دلمـــ ...

 

                            دلمـ بیـ پروا ، هوایـ بودنتـ را میکرد...!

 

                       

 

                                   امشبـ از اینجا صدایتــ میکنمـ

 

                                                     تـو

 

                                           از آنجا بغلمــ کنـ

 

 

 


[ سه شنبه 2 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]