زیباترینـ جایـ دنیا

                                    زیباترینـ جایـ دنیا دلمــ استـ

 

                                        چونـ تو را در آنـ دارمـ

 

                                                آنجا کهـ ...

 

                                      شبـ همـ روز دیگریستـ

 

                                            بخاطر بودنـ تو

 

       

 

            الاجونمـ خیلیـ دلتنگتمـ اوووووووووووووووووووووووووووووم

 

 نظرات شما عزیزان:

سمانه
ساعت19:32---9 دی 1393
وبت عالیه
پاسخ:ممنون سمانه خانم ... مرسی که اومدی


الهام
ساعت13:17---6 دی 1393
داداشی از ته دل ارزو میکنم ایشاالله خوشبخت شید...<img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(27).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(27).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(27).gif" width="18" height="18">
پاسخ:مرسیییی الهام جان منم واست بهترینها رو آرزو میکنم


rooz19
ساعت23:21---27 آذر 1393
عجب وفایی داره این دلتنگی !تنهاش که میذاری میری تو جمع و کلی می گی و می خندیبعد که از همه جدا شدی از کنج تاریکی میاد بیرونوایمیسته بغل دستت و دست گرمشو میذاره رو شونتبرمیگرده در گوشت میگه : خوبی رفیق ؟ بازم خودمم و خودت !
پاسخ:هممممممـ


زری
ساعت10:13---24 آذر 1393
وقتی کسی را عاشق خودت میکنی

در برابرش مسئولی!

در برابر اشکهایش

شکستن غرورش

لحظه های شکستن در تنهاییش

و اگر یادت برود

سرنوشت در جایی دیگر به یادت خواهد آورد


این هم بگذرد
پاسخ:هممممم دقیقأ..........


❤ƬƛƦԼƛƝ❤
ساعت15:28---1 آذر 1393
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!
"ماﻫﻤدیگر ﺭﺍﺣـﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...
مهربانی وﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ"...
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "...
شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "...
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﺑﺎ" ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "...
حضورش ﺭﺍﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "...
ﻟﺠﺒﺎﺯی ودلخوری اش رﺍاﺯ ﺭﻭﯼ" ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"...
نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ!!
ﻣﺎﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺭﺍﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
یقین داریم...
مااینجاراباور داریم...
ﻣﺎﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
ﺷﺐﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
دلتنگیهای گاه وبیگاهمان...
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ...!
پاسخ:)-:


rooze19
ساعت20:40---30 آبان 1393
عجب وفایی داره این دلتنگی !

تنهاش که میذاری میری تو جمع و کلی می گی و می خندی

بعد که از همه جدا شدی از کنج تاریکی میاد بیرون

وایمیسته بغل دستت و دست گرمشو میذاره رو شونت

برمیگرده در گوشت میگه : خوبی رفیق ؟ بازم خودمم و خودت !


rooze19
ساعت20:38---30 آبان 1393
هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی

بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .
پاسخ:لااااایک


مری
ساعت9:28---27 آبان 1393

×ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ...حتما بخونید ×
ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...
ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ....... ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......
ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........
ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ ...
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ...
ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !!

پاسخ:مرسییی اینم قشنگ بود


تانیا
ساعت16:51---26 آبان 1393
شنیدی میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟

واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم

��گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتَن��
پاسخ:هههه مرسی که سر زدی تانیا


sozi
ساعت19:42---24 آبان 1393

دوست داشتن مثل بازی
الاکلنگ می مونه اونی که
عاشقتره همیشه خودش رو پایین
نگه می داره تا عشقش از بالا
بودن لذت ببره !
پاسخ:باهات موافقم شدیـــــــــــــــــــد


شیما
ساعت8:08---24 آبان 1393
این روزها

گفتن دوستت دارم !
آنـقدر ساده است که می شود آن را
از هر رهگذری شنید
اما فهمش
یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست
سخت است اما زیبا !
زیباست
برای اطمینانِ خاطر یک عمر زندگی
تا بفهمی و بفهمانی ...
هر دوره گردی "لیلی" نیست
هر رهگذری "مجنون "
و تو شریک زندگی هرکسی نخواهی شد !
_تا بفهمی و بفهمانی ...
اگر کسی آمد و هم‌نشینت شد
در چشمانش باید
ردِ آسمان، ردِ خدا باشد
و باید برایش
از "من" گذشت
تـا به "ما" رسید ...

پاسخ:لااااااایکـــــــــــــــــــــ داریـ


شیما
ساعت8:05---24 آبان 1393
پاشایی رفتـــــ...
من غصه دارم
پاسخ:خدا بیامرزدش ، بهت تسلیت میگم آبجی )-:)-:)-:


shadi
ساعت17:41---23 آبان 1393
سلام.مرسی که بهم سرزدید خییییییلییییی خوشحالم کردید
پاسخ:سلام شادی خوبی؟خواهش (-:


الا جوووووووووووون
ساعت23:43---22 آبان 1393
عشقم داره میاد
فقط تو رو میخواااااااااااااااام
پاسخ:سلاممممممممممم خانمی خودم ، خییییییییییییییلی دلتنگت بودم کثااااااففت


sozi
ساعت18:20---22 آبان 1393
این همه تنهایی
این همه اندوه را
فریاد رسی نیست؟
آن که میگفت دردت به جانم
رفت تا برای همیشه
جانم غرقِ درد و رنج باشد
خسته ام
از زمانه ای که
سراسر خزان و بی کسی است...
like
پاسخ:مرسی سوزان قشنگ بود


سهیلا
ساعت17:36---21 آبان 1393

سلام اق محمد
خوبی؟ خوشی؟؟ ما رو نمیبینی خوش میگذره؟

گذرم خورد به نت گفتم یه سلام و احوال پرسی داشتی باشیم
چه خبرا ممدی؟؟؟

پاسخ:سلام ابجی سهیلا خوبم تو خوبی دختر؟؟؟خخخخ اره خوش میگذره ، خوب کاری کردی ابجی ... خبری نیست منم یه 4 روزی سفر بودم تازه برگشتم


saeedsingle
ساعت0:57---21 آبان 1393
چرا دیووووونگی نسبت به حساب نمیاد ؟؟؟؟؟


مثلاً بپرسن : با ایشون چه نسبتی دارین ؟؟؟؟؟


منم جواب بدم : دیووووووونشم ...

پاسخ:چطوری داداش سعید خوبی؟؟؟؟؟نیستی پسر؟!!


شیما
ساعت14:33---20 آبان 1393
دوباره آپم
پاسخ:میام...


shadi
ساعت12:12---20 آبان 1393
سلام وب خییییلیییی قشنگی دارین
به منم سربزنید خوشحال میشم
پاسخ:مرسیییی شادی خانوم ، اومدم وبت عالی بود


Samira
ساعت21:27---19 آبان 1393
خاصیت عشق اینه که:
بیشتر از اینکه در کنارش باشی ، در خیالش باشی...!


Samira
ساعت21:24---19 آبان 1393
خاصیت عشق اینه که:
بیشتر از اینکه در کنارش باشی ، در خیالش باشی...!
پاسخ:آآییییییییی گفتی )-:


مریم
ساعت11:41---19 آبان 1393

تنهایی سخته وقتی همدت نی مگه نه داداشم؟؟؟؟
پاسخ:ادمو داغونـ میکنهـ ابجی ، داغـــــــــــونـ ... نیستی مریم؟؟کم پیدایی!!!!شیما
ساعت1:13---19 آبان 1393
رفـــیـــقـــ مـــن کَـــســـیـــه کـــه:

اگـــهـــ اشـــتـــبـــآهــَـم رو دیـــد

تـــو گـــوشـــمـــ بـــزنـــه!!!

نــــه ایـــنـــکـــه بـــره تـــو گـــوشـــ

دشـــمـــنـــمـــ زر بـــزنـــهــ
پاسخ:ایــــــــولـ


شیما
ساعت1:12---19 آبان 1393
✘...اﻓﺴـــــﺮכﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌــــﯽ ﺍﻭﻧﺠـــــﺎﺷـــﺮﻭﻉ ﻣﯿـــﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻــכﺍﯼ

ﺧﻨـــכﻩ ﺍﻃﺮﺍﻓـــــــﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿـــﻔﻬﻤﯽ ﮐـــﻪ ﺗــــﻮﺍﻡ ﺑــﺎﯾכ

ﺑﺨــﻨכﯼ...✘...


آپم داداش محمد
پاسخ:قشنگ بود ابجی شیما


مائده
ساعت22:53---18 آبان 1393
خیلی ممنون داداشممممم بهتر شده پناه برخدا و بعدش دعای شما داداش گلم مرسی
پاسخ:خواهش ابجی ... خداروشکر که بهتره ، ایشالا روز ب روز بهترم میشه


Áäžáм
ساعت18:11---18 آبان 1393
این پسته خیلی به دلم نشست خخخخخخخخخ

آپم دوس میداشتی بیا
پاسخ:جدی؟؟امیدوارم به دل الامم بشیـــــنه ... دوس دارم (-:


Áäžáм
ساعت18:11---18 آبان 1393
چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :

" نــــذار برم "

یعنـــــــی بــرم گــــردون

سفــــت بغلـــــم کـــن

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و

... بگــــــو :

"خدافــــظ و زهــــر مـــار!!!!!!!

بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ

مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!

مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!

چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری.........


Áäžáм
ساعت18:10---18 آبان 1393
گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم و باختن ها وصدای شکستن را

نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم


Áäžáм
ساعت18:10---18 آبان 1393
چرا دلت گرفته؟

او هم آدم است!

اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت،

غصه نخور،

اگر رفت، گریه نکن،

یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند!!

یک روز معنای کم محلی را میفهمد،

یک روز شکستن را درک میکند.

آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده،

میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد…


Áäžáм
ساعت18:09---18 آبان 1393
درد!!!!
میدانی درد چیست ؟

نگاهت که رفت …

نه !!!
شاید شانه ای که دیگر وجود ندارد …

نه!!!!
دل شکسته ام …

نه!!!
اعتمادی که دیگر وجود ندارد …

نه!!!!
تنهاییم …

نه!!!!
نمیدانی .

تو نمیدانی که دختر بودن درد است .
دختر که باشی رفتن نگاه ها و دست ها سخت میشود.

دختر که باشی راحتر میشکنی .
دختر که باشی نگاه ها فرق دارند .

حتی اگر به تمام دنیا خوب نگاه کنی باز تمام دنیا میتواند به تو بد نگاه کند….
دختر بودن گاهی واقعا یک درد است …. !


Áäžáм
ساعت18:09---18 آبان 1393
باز بویِ پاییز ،


و ترس تمامِ وجودم را میگرد ؛


که نکند یادت هم


در یکی از این پاییز ها


تنهایم بگذارد


Áäžáм
ساعت18:08---18 آبان 1393
نـفـریـלּ بــِـﮧتــِـِـُو اۓ غــَِـِـِـریـبــﮧبــِـﮧتـــُو ڪِـﮧ روزۓ آشنـاتَـریـלּ لَـحـظـِـﮧ هـایـَـمْــ ــ بـوבۓ


سُـکـوتِ פֿـَـستــﮧ פּَ قلــِـِـِـِبِ شـکـَسـتــــ‗__‗ــــﮧ اґَ را ببین بـا مَـלּ چـِـﮧکَـرבۓ؟


آیـا تـاواטּِ عـ ـاشـق شدَטּ פּَ عـاشـق بـوבَטּ این اَست؟


اگـر چنین اَست پـَس نفریــלּ بـَر عـِشق


روزگــ ـار تـِـِـِـِنـها شُدنَـم را קَ اِنـتظار مـے گــُذرانـَـمْــ ـ


Áäžáм
ساعت18:08---18 آبان 1393
دلــــم بالــکنــــــی مــــــی خواهـَــد رو به شَهـــر…

و کَمـــــــی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی …

یکــــ فنجان بــزرگ قـَهوه …

یک جــُـرعه تــو …

یکــــ جـُرعـــه من …

و سـکوتـــــــــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشَـــد …

بــــــی کلام…

میـــــدانـــــــی…!؟

دلـــَـم یک “من” مـــــی خواهــد بــَـرای تــو…

و یک “تــو” تـــا ابــَــد بــرای مــَـن …
Áäžáм
ساعت18:07---18 آبان 1393
هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم...

که چه میکنی؟

پنجره ی اتاقم را باز میکنم و فریاد میزنم

تنهاییت برای من...

غصه هایت برای من...

همه ی بغض ها و اشکهایت برای من...

بخند برایم بخند

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده...


Áäžáм
ساعت18:07---18 آبان 1393
بعضی آدمهــــــا یهـو میــان ...

یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن ...

یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت ....

یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات...

یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت ...

بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن ....

یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات ...

یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . .

یهـو میشن سبب بلا...


Áäžáм
ساعت18:06---18 آبان 1393
نـﮧ تـو نمیـבانــے

هـچڪـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام

בر בلـم چـه میـگذرב...

نمـے בانـے

ڪسـے نمـے בانـב

ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام

چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪرבه اسـت


Áäžáм
ساعت18:06---18 آبان 1393
اصلا عیب نداره !!

عیب نداره که تنهایی ...

عیب نداره که دیگه زیر بارون بدون اون باید تنها خیس بشی ....

عیب نداره که شبا بدون شب بخیر عشقی که الان نداریش میخوابی ...

عیب نداره که جمله ی دوستت دارم رو دیگه نمیشنوی تا دلت یکم آروم بشه ...

عیب نداره که دلش دیگه برات تنگ نمیشه

تا بفهمی هنوزم عاشقانه دوستت داره ...

عیب نداره که اگه خیانت دیدی و دم نزدی .....

یعنی نخواستی که هیچی بگی ....

عیب نداره اگه اونیکه بهت گفت تا آخرش باهاته

الان دیگه نیست تا ببینه چقدر تنها شدی و غم

تو دلت نشسته ...


اما مطمئن باش یه روزی

همونی که قدر تو رو ندونست یه روز توی حسرت داشتنت میسوزه


Áäžáм
ساعت18:05---18 آبان 1393
عیب نداره ...

عیب ندآره که " تـــنـــهـــایـــی "...

عیب نداره که شبآ بدون

" شــب بــخــیــر عــشــقــت " می خوآبی ...

عیب ندآره که جمله ی "دوســتــت دارم " رو نمیشنوی ...

عیب ندآره که دلش هیچوقت برآت " تــنــگ " نمیشه ...

عیب ندآره ، " خــدا بــزرگــه "

تو فقط طآقَت بیآر....

همین !


Áäžáм
ساعت18:04---18 آبان 1393
امروز خاطراتت را سوزاندم اما!

بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد

اتفاق تازه ای نیست!!

دوباره دل تتگت شدم...
پاسخ:دمت گررم قشنگ بود


Áäžáм
ساعت18:04---18 آبان 1393
دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم

در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .

تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .

هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ

بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو

هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،

مــے ارزد...!پاسخ:هممممممم عالیــــــــــــــــــ بود اعظم


Áäžáм
ساعت18:03---18 آبان 1393
امروز به پایان می رسد

از فردا برایم چیزی نگو

من نمی گویم :

فردا روز دیگریست

فقط می گویم :

تو

روز دیگری هستی

تو

فردایی

همان که باید به خاطرش

زنده بمانم


Áäžáм
ساعت18:03---18 آبان 1393
خيلي فكر ميكنم به آدمهاي كه اينجا ميبينم
به كساني كه در يك دايره كوچک جا ميگيرند
حجم ندارند لمس نميشوند
نه گرمند نه سردند
تمام خشونت ، تمام عشق ، تمام نفرتشان فقط جمله ايست كه نوشته ميشود
حتي صداي شان هم نيست
در بهترين حالت فقط چراغي هستند كه روشن و يا خاموش ميشوند
رفتنشان مثل آمدنشان بيصداست
مثل بودنيست كه اصلاً نيست
فقط يك چيز مشترک است و مرا با خود میبرد
تنهايشان و نياز به فهميدنشان . . .Áäžáм
ساعت18:02---18 آبان 1393
امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری !

که آدم نه خودش میداند دردش چیست

و نه هیچکس ِ دیگری …

فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود

دلت آغوش ِ گرمتری میخواهد ...Áäžáм
ساعت18:02---18 آبان 1393
نتیجه زندگی، چیزهایی نیست تقویم جمع میکنیم

بلکه قلبهایی است تقویم جذب میکنیم


مائده
ساعت23:28---17 آبان 1393
والا هستم داداشی حالم زیاد خوب نیس عشقم مریض شده بدجور داغونم قلبش ضعیف شده داداشی توروخدا براش دعا کن به دعات محتاجم
پاسخ:الههههی نگران نباش ابجی ایشالا زود زود خوب میشه توکلت به خدا باشه


هستی
ساعت22:25---17 آبان 1393

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ......... ﺷـــﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ


ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ


ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺟـــﻨﺲ ﺩﺭﺩﻡ . . .


ﻋـــﻼﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ . .. ﺑــﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ . . . ﭘﺮ ﺩﺭﺩﯼ


ﻫﻢ ﻋــﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ . . . ” ﺩﺭﺩ ” ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭﺩ


ﻧﺪﺍﺭﺩ . . . ﺍﯾﻦ ﺑـــﯽ ﻫــــﻤﺪﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ


ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮑﺸﺪ . . . ﺳــﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ


ﻫــﻤﻪ ﺳـــﺮﺩﺭﮔﻤﯽ . . . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫـــﻤﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎﯼ


ﭘـــﻮﭺ . . . ﭼﺸــﻤﺎﻧﻢ ﺳﻮﺯ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻧــــﻪ ﺳﻮﺯ


ﺳﺮﻣﺎ ! ﻧﻪ ! ﺑﻠﮑﻪ ﭼـــﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫــــﻤﻪ


ﺁﻟـــﻮﺩﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺫﻫﻦ . . . ﮐــﺎﺵ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻫﻢ ﻣﮑﺜﯽ


ﻣﯿـــﮑﺮﺩ . . . ﮐــﺎﺵ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ


ﺩﺍﺷﺖ . . . ﮐــﺎﺵ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻧـــﺪﮐﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ


ﻏـــﻢ ﻫﺎﯾﻢ . . . ﻫﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋـــﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻏﺼﻪ


ﺧﻮﺭﺩﻥ . . . ! ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿـــﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧـــﯿﺎ , ﺍﯾﻦ


ﻏـــﺼﻪ ﯼ ﺗـــﻠﺦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣــــﻦ ﺷﺪ . . . ﺍﺯ


ﺑﭽﮕﯽ “ ﺗﻠﺨﯽ ” ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ . . . ﺍﻣـــﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ


ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ ﺗـــﻤﺎﻡ ﺯﻧــــﺪﮔﯿﻢ ﺑﺸﻮﺩ ﯾـــﮏ ﺗـــﻠﺨﯽ


ﺑـــــــﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ . . .
پاسخ:لااااااااایکــــــــــــــ داری هستی...کتایون
ساعت22:02---17 آبان 1393
ســــر زده بیــــــا …


کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …


آن وقــــــت …


تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار


و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،


بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .
پاسخ:مرسییی قشنگـ بود


کتایون
ساعت17:36---17 آبان 1393
اســـمشو تقـــدير نذار جـــدايي تقصـــير تو بود


هميـــشه يکــــــي کمـــ ميـــاره اين دفعـــه نوبت تو بود


اگــــــه دوباره ديدمـــت شرمنـــده از خودت نبـــاش


زندگـــي ايـــنه عزيزم يکي ميره يکي مــــــياد


واســـه همـــينه بعـــد تو به کســـي دل نـــدادم


آره به قــــــول تو من يه احمـــق ســـادم


کتایون
ساعت17:36---17 آبان 1393
تنــــهایم ...


امــــا دلتنگ آغــــوشی نیســــتم ...


خســــته ام ...


ولــــی به تکــــیه گاهــــی نمی انــــدیشم ...


چشــــمهایم تر هــــستند و قــــرمز ...


ولــــی رازی نــــدارم ...


چــــون مدت هــــاست ...


دیگــــر کســــی را " خیــــلی" دوستــــــــ ندارم
پاسخ:لااااااایکــــــــــــ ــ داریـ کتایونـ


هانیه
ساعت22:48---16 آبان 1393
لینک شدی داداش
بلینک!
پاسخ:ممنون هانیه تو هم لینکی (-:


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 آبان 1393برچسب:, | | نویسنده : √mohammad√ |